overlay

Sınav Hizmetleri

 

 

SINAV HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

 

A)    KURUM VE BİRİM ARŞİVİ

 

1-  Arşiv malzemelerinin saklama süreleri ne  kadar, nerede bulabilirim?

Arşiv malzemelerinin saklama süreleri, Bakanlığımız Arşiv Mevzuatı Kitapçığında “tespit ve değerlendirme çalışmaları” bölümünde belirlenmiştir. Strateji Geliştirme Başkanlığına ait http://www.sgb.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

2-  Bakanlığımız 663 Sayılı KHK ile yeniden yapılanma sonrasında Sağlık Müdürlükleri Özlük Dosyaları Arşivinde bulunan özlük dosyaları ile birim arşivlerindeki arşiv malzemelerini ilgili kurumların birimlerine teslim edelim mi? Nasıl teslim edeceğiz.

 

663 Sayılı KHK ile Bakanlığımız yeniden yapılanma sonrasında, bahse konu özlük dosyalarıyla ilgili iş ve işlemlerde, hızlı hareket etmek ve aksaklığa sebebiyet vermemek için halen görevde olan personelin özlük dosyalarının görevli oldukları kurumlara devredilmesi, emeklilik, istifa, müstafi, vefat v.b. nedenlerle ayrılan personelin özlük dosyaları ise, son işlem tarihinde hangi birimde görevli ise, o birimin bağlı olduğu kuruma devredilmesi gerekmektedir. Söz konusu özlük dosyalarının ilgili kurumlara, İl Müdürlüğüz koordinatörlüğünde kurulacak olan komisyon marifetiyle devredilmesi uygun olacaktır. Birim arşivlerindeki arşiv malzemeleri de aynı şekilde komisyon marifetiyle teslim edilecektir.

 

3-   İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü aynı binada hizmet vermekteler ve arşivlerini de ayırmadılar. İmha işlerini hangi kurum, nasıl yapacak, imha listelerine kim uygunluk görüşü verecek?

 

İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü birim arşivleri ile özlük dosyaları arşivleri ayrı ayrı olacak, her iki müdürlük “Ayıklama ve İmha Komisyonları”nı kendileri kuracak, imha listelerini bağlı olduğu kuruma gönderecek, uygunluk görüşünü de bağlı olduğu kurumu verecektir.

 

4-   İlçe Sağlık Müdürlüklerinden gelen imha listelerine kim uygunluk görüşü verecek, Sağlık İl Müdürlüğü olarak onay verebilir miyiz?

3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna bağlı olarak hazırlanan “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre; “İmha listelerinin Kesinlik Kazanması:Kurum arşivlerinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra, ilgili kurum ve kuruluşun en üst amirinin onayını müteakip kesinlik kazanır.

Taşra, bölge ve yurtdışı arşivlerinde ise, hazırlanan imha listeleri, kurum arşivlerinin uygun görüşü alındıktan sonra, kurum ve kuruluşların bu yerler için onay vermeye yetkili kıldığı kişilerin onayını müteakip kesinlik kazanır” denilmektedir.

Bu nedenlerle “imha listelerine uygunluk görüşü” Bakanlığımız tarafından verilir.

 

5-   Birim arşivi ne demek?

Birim arşivi: Kurum ve kuruluşların görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden teşekkül eden ve bu kuruluşların çeşitli birimlerinde, aktüalitesini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük iş akımı içinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı arşiv birimlerini (Mükelleflerin taşra, bölge ve yurt dışı kuruluşlarında bulunan arşivler de birim arşivi sayılır.) ihtiva eder.

6-   Birim arşivleri nerelerde kurulmalıdır?

Birim arşivleri Bakanlığımıza bağlı; İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Sağlık Grup Başkanlıkları ile 112 Acil Sağlık İstasyonları v.b. yerlerde oluşturmalı ve arşiv sorumluları belirlenmelidir. İl Sağlık Müdürlüğü arşiv sorumluları alt birimlerdeki arşivlerden de sorumludur.

7-    İmhasına karar verilen imhalık malzemeyi (atık kağıtları) nereye, nasıl vereceğiz?

Ayıklama ve İmha Komisyonunca imhasına karar verilen ve Bakanlığın uygun görüşünden sonra biriminizce alınan makam onayından da sonra; Valilik veya Belediye Çevre Koruma Vakfına, TEMA Vakfına, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne, kamu yararına faaliyet gösteren vakıf yada derneklere yada ihale yoluyla satışına. Atık kağıtları teslim ederken kıyma makinasında kıyılarak teslim edilmesine, teslim edildiğine dair belgeler,(tutanak, kantar çıktı fişi) ile önceden alınan onaylar, imha listeleri, komisyon listeleri 10 yıl arşiv sorumlusu tarafında muhafaza edilir.

8-   Bakanlığımıza her yıl “Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu” gönderecek miyiz?

Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlımıza bağlı birimler (İl Sağlık Müdürlükleri) yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri "Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu" ile, müteakip takvim yılının Ocak ayında Bakanlığımıza gönderirler. (Sağlık Müdürlükleri alt birimlerinden gelecek olan faaliyet raporlarındaki bilgileri toplayarak Bakanlığımıza tek rapor halinde gönderirler.)

 

9-   Arşivlere devredilen klasörleri nasıl teslim almalıyız, kim teslim alacak?

 

Birimlerin görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden teşekkül eden arşiv malzemeleri, üreten birim tarafından standart dosya planına göre sırtlığı hazırlanmış, muhteviyata kaydı yapılmış bir şekilde  ocak, şubat aylarında birim arşivine teslim edilir, birim arşiv görevlisi tarafından klasör veya dosya sırtlığına bakılır, dosya muhteviyatı döküm formunun bir nüshasını  dosyasına kaldırır, kontrolünü yapar ve arşive teslim alır. Teslim eden ile teslim alanda kalacak olan dosya muhteviyatı döküm formları imzalanır. Böylece kontrolü şekilde telim alınır.

 

10-  Bakanlığımızda kimlerin özlük dosyaları muhafaza ediliyor? Saklama süreleri ne kadar?

 

Bakanlığımızda çalışan yöneticilerin, sağlık personeli ile Bakanlık Merkez Teşkilatında görev yapan personelin özlük dosyaları muhafaza edilmektedir. Vilayet memurlarının özlük dosyaları ise İl Sağlık Müdürlüklerinde muhafaza edilmektedir. Özlük dosyalarının saklama süreleri 101 yıldır.

 

11-  Devlet Arşivlerine hangi arşiv malzemelerini kim teslim edecek?

 

Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, elinde bulunan eski harfli Türkçe (Osmanlıca) belgeler,ileDevlet Arşivlerine teslim edilmesi gereken Arşiv Malzemesini ayıklama ve tasnif işlemlerine tabi tutulmaksızın, mevcut düzeni içerisinde öncelikle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne devreder.

 


 

B)     SINAV HİZMETLERİ BİRİMİ

 

1-    Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına Kimler Başvurabilir?

Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına başvuru şartlarını taşıyan herkes başvurabilir.

 

2-    Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavından Nasıl Haberdar Olunur?

Sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, KPSS taban puanı ve türü, hangi alandan kaç uzman yardımcısının alınacağı, sınıfı, kadro derecesi, sınava girebileceklerin sayısı, sınavın yeri, zamanı ve içeriği başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce, Resmi Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan ve tirajı en yüksek olan ilk beş gazeteden en az birinde yayınlanmak, Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sitesi gibi basın yayın kuruluşlarından ilan edilmek suretiyle duyurulur.

 

3-    Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavının Başvuru Şartları Nelerdir?

Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için;

a) 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik, tıp, eczacılık fakülteleri ile Bakanlığın hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yarışma sınavı duyurusu ile belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak,

ç) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

şartları aranır.

 

4- Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına Başvuruda Hangi Belgeler İstenir?

a) Bakanlık veya Genel Müdürlük internet sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu,

b) T.C. Kimlik Numarası beyanı.

c) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.

ç) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

d) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.

e) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

f) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.

g) 2 adet vesikalık fotoğraf.

 

5-    Başvuru Belgeleri Nereye, Ne Zaman ve Nasıl Teslim Edilir?

Başvuru belgelerinin sınav ilanında belirtilen tarihe kadar Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

 

6-   Sınava Başvuruda Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulursa Ne Olur?

Yarışma sınavını kazananlardan başvuru belgelerinden gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

7-    Sınava Çağrılacak Adayların Sayısı Nasıl ve Neye Göre Belirlenir?

Yarışma sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından, sadece sözlü sınav yapılması halinde dört katından fazla olamaz. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.

 

8-   Sınav Yazılı Olarak mı Sözlü Olarak mı Yapılır?

Her iki şekilde de yapılabilir.

 

9-   Yazılı Sınav Nasıl ve Ne Şekilde Yapılır?

Yazılı sınavın tümü test usulünde Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, ÖSYM’ye, TODAİE’ye veya Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne veya üniversitelere de yaptırılabilir.

 

10-   Yazılı Sınavın Soruları Nasıl Belirlenir?

Sınav sorularının %60’ı adayların mezuniyet durumlarına göre belirlenen konulardan, %20’si genel kültür ve genel yetenek konularından ve %20’si ise Bakanlık görev alanı ile ilgili ilanda belirtilen konulardan hazırlanır.

Yarışma sınavının genel kültür ve genel yetenek konuları mesleki alan bilgisi bölümleri için ortaktır. Mesleki alan bilgisi soruları sınav ilanında belirtilen öğrenim dalları dikkate alınarak her mesleki alan bilgisi bölümü için ayrı ayrı düzenlenir.

 

11- Yazılı Sınavın Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir.

 

12- Yazılı Sınavın Sonuçları Nerede İlan Edilir?

Yazılı sınav sonuçları Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

 

13- Sınav Hem Yazılı Hem Sözlü Olur İse Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Yarışma sınavının yazılı ve sözlü sınavdan oluşması halinde, yazılı sınavdaki başarı sırasına göre, yarışma sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması halinde ise KPSS puanı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

 

14- Sözlü Sınava Girme Hakkını Kazananlara Nasıl Duyuru Yapılır?

Sözlü sınava girme hakkını kazananlara, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

 

15- Sözlü Sınavın Puanı Nasıl Belirlenir?

Adayların sözlü sınav puanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi çerçevesinde belirlenir.

 

16- Yarışma Sınavının Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?

Yazılı sınav yapılması halinde, sınava girenlerin nihaî başarı sıralaması yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre yapılır. Yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda nihai başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır. Bu şekilde belirlenen puanların eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Yazılı sınav yapılmaması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

 

17- Sınavda Yedek Liste de İlan Edilir mi?

Sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar sınavı kazanan asil aday ile alınacak uzman yardımcısı sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

 

18-  Yarışma Sınav Sonuçları Nerede İlan Edilir?

Yarışma sınav sonuçları Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

 

19-  Sınav Sonuçlarına Nasıl İtiraz Edilebilir?

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren beş gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler.

 

20-  Sınav Sonuçlarına İtirazlar Nasıl ve Ne Zaman Sonuçlanır?

İtirazlar beş gün içinde sınav kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

21-  Yarışma Sınavını Kazananların Atama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olanlar, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı başvuru üzerine Bakanlık tarafından uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.

 

Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin atamaları iptal edilir.

 

Yarışma sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara, bir sonraki sınavın ilanına kadar ve her hâlükârda sınav sonuçlarının ilanından itibaren iki yıl içinde yarışma sınavı başarı sıralamasına göre yedek listeden atama yapılabilir.

 

22-  Sağlık Uzman Yardımcılarının Eğitimi Nasıldır ve Eğitim Süresi Ne kadardır?

SağlıkUzman yardımcılığı eğitim süresi en az üç yıldır.

Sağlık Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla gerekli eğitimlerden geçirilir. Bu eğitimler, hizmet birimlerinin görüşü alınarak belirlenir.

Bu süreçte;

a) Bakanlığın teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaya,

b) Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmaya,

ç) Alanları ile ilgili stratejik belgeleri hazırlamaya,

d) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,

e) Bakanlığın çalışma alanıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,

yönelik çalışmalarda bulunurlar.

 

Bakanlık politikaları ve görevleriyle ilgili diğer kurum ve kuruluşların görev alanlarına ilişkin bilgilerin kazandırılmasını amaçlayan, süresi dört aydan az on iki aydan çok olmamak üzere içeriği hizmet birimlerinin görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen bir eğitime tabi tutulur.

 

Uzman yardımcıları, gerektiğinde Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak bir program çerçevesinde görev yaptıkları birimler dışında uygun görülen en çok üç hizmet biriminde doksan günü geçmemek üzere rotasyona tabi tutulabilirler.

 

23-  Sağlık Uzman Yardımcılığının Tez jürisi Nasıl ve Kimlerden Oluşur ve Görevleri Nelerdir?

Tez jürisi, tez konularının belirlenme tarihinden en az otuz gün önce oluşturulur.

 

Tez jürisi, Müsteşarın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı veya hizmet birimi amirinin başkanlığında ilgili hizmet birimi amiri, yardımcısı, daire başkanı, sağlık uzmanı ile tez alanlarından iki öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca, aynı usulle her bir üyenin yedekleri de belirlenir.

 

Tez jürisi; önerilen tez konuları hakkında görüş bildirir ve tezleri değerlendirir.

 

24- Sağlık Uzman Yardımcılarının Tez Konusu Nasıl Belirlenir?

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Bakanlığın ihtiyaçlarına göre tez konuları belirlenerek, bir tez konuları listesi oluşturulur ve bu liste tez jürisine bildirilir. Tez jürisi bu liste içerisinden öncelikli konuları, uzman yardımcılarına tebliğ edilmek üzere on iş günü içerisinde bildirir.

 

Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç iki yılını tamamlayan sağlık uzman yardımcıları bu listede yer alan tez konuları arasından üç tez konusunu tercih sırasına göre seçip bildirirler. Sağlık Uzman yardımcılarına öncelikli konular tebliğ edilmesi durumunda, uzman yardımcılarının tez konusu tercihlerini bu konular arasından belirlemeleri esastır.

 

Sağlık Uzman yardımcılarının belirledikleri tez konuları, on iş günü içerisinde tez jürisi onayına sunulur. Tez jürisi, üç tez konusundan bir tanesini veya gerekli görülen hallerde başka bir tez konusunu sağlık uzman yardımcısının hazırlayacağı tez olarak belirleyebilir.

 

25-  Sağlık Uzman Yardımcısının Tez Danışmanı Nasıl Belirlenir?

Tez jürisi, sağlık uzman yardımcısının hazırlayacağı tezi belirledikten sonra, her sağlık uzman yardımcısına, sağlık uzman yardımcısının teklifi doğrultusunda veya re’sen tez danışmanı belirler. Bir öğretim üyesi veya uzmandan tez danışmanı belirlenebileceği gibi tez konusu ile ilgili ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden de tez danışmanı belirlenebilir.

 

26-  Sağlık Uzman Yardımcısının Tez Konusu ve Tez Danışmanı Nasıl Kesinlik Kazanır?

Uygun bulunan tez konuları ve tez danışmanları, Genel Müdürlük tarafından uzman yardımcılarına tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.

 

Sağlık Uzman yardımcısına tez konusunun kesinleşmesinden itibaren on iki ay tez hazırlama süresi verilir ve verimli bir çalışma yapabilmesini sağlamak amacıyla bu sürenin son iki ayı içerisinde başka görev verilmez.

 

27- Uzmanlık Tezi Hazırlanmasına İlişkin Esaslar Nelerdir?

Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur.

Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

 

28-   Uzmanlık Tezin Nasıl ve Ne Zaman Teslim Edilir?

Sağlık Uzman yardımcısı, tez danışmanının değerlendirme raporunu ve tez hazırlanması için tanınan sürenin bitiminde hazırladığı tezi, elektronik ortamda ve yazılı olarak birim amirine sunar.

Süresi içinde tezlerini sunamayan uzman yardımcısına altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

 

29-  Uzmanlık Tezinin Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?

Hizmet birim amirine sunulan tezler beş gün içerisinde tez jürisinin asil ve yedek üyelerine gönderilir.

 

Tez jürisi, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içerisinde inceler ve bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içerisinde uzman yardımcısını tezini savunmak üzere çağırır. Tezini teslim ettiği halde, geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tez savunmasına girememiş olan uzman yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir.

 

30-   Uzmanlık Tezi Nasıl Savunulur?

Sağlık Uzman yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur ve tez jürisinin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır. Tez jürisi, gerekli durumlarda tez danışmanını dinlemek üzere davet edebilir.

 

31-   Uzmanlık Tezi Nasıl Değerlendirilir?

Tez jürisi üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar. 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az 70 puan olan tez, başarılı kabul edilir.

Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

 

32-   Tez Başarısız Bulunursa Düzeltme İçin Bir Hak Verilir mi?

Tezi başarılı bulunmayan uzman yardımcılarına, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı tez jürisi raporunu dikkate almak suretiyle, yeni bir tez hazırlaması için altı ayı aşmamak üzere süre verilir. Tezin yeniden başarısız bulunması halinde Sağlık Uzman Yardımcılığı Yönetmeliğinin 27’nci madde hükümleri uygulanır.

 

33-   Yeterlik Sınavı Nedir, Sınav ve Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Yeterlik Sınavı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışan ve uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısının girmeye hak kazandığı sınavdır.

 

Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılır.

 

Yeterlik sınavı, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, ÖSYM’ye, TODAİE’ye veya Milli Eğitim Bakanlığı

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne veya üniversitelere yaptırılabilir.

 

Sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları Yeterlik Sınavı Komisyonunca hazırlanır.

Sınav sorularının hazırlanmasında gizliliğe riayet edilir.

 

Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanına giren ve sınavdan iki ay önce ilan edilen konularda yazılı ve sözlü yapılır. Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

 

34-   Yeterlik Sınavında Başarısız Olunursa Ne Olur?

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti nedeniyle sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

 

İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında Sağlık Uzman Yardımcılığı Yönetmeliğinin 27’nci madde hükümleri uygulanır.

 

35-   Sağlık Uzman Yardımcısının Sağlık Uzmanı Olarak Atanma Şartları Nelerdir?

SağlıkUzman yardımcısının Sağlık Uzmanı olarak atanabilmesi için;

a) Yeterlik sınavında başarılı olması,

b) Uzman yardımcılığı döneminde veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde KPDS’den asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi Genel Müdürlüğe ibraz etmiş olması,

şartları aranır.

 

Bu şartları taşıyan sağlık uzman yardımcısı, sınav sonuçlarının ilanından itibaren münhal kadro durumuna göre sağlık uzmanı olarak atanır.

 

36-   Sağlık Uzmanı Olma Hakkı Kaybedilebilir mi?

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

 

37-   Sağlık Uzmanı ve Sağlık Uzman Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Sağlık Uzmanı ve sağlık uzman yardımcıları, istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Görev yaptığı hizmet biriminin sağlık politikaları, strateji, plan, ilke, amaç ve hedefler ile ilgili araştırma raporları hazırlamak, inceleme ve analizler yapmak,

b) Mevzuat hazırlanmasına ve uygulanmasına, iş ve işlemlerin geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, gerektiğinde etki analizleri yapmak,

c) Görev alanına giren ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek, yeni mevzuat ve çalışma önerileri geliştirmek,

ç) Bakanlığın görev alanına giren diğer konularda inceleme ve araştırma yapmak, görüş oluşturmak,

d) Toplantı, seminer ve eğitim programları ile çalışma gruplarında görev almak,

e) Yukarıda belirtilen görevler ile benzer görevleri yerine getirmek,

f) Bakanlıkça verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

Sağlık Uzmanları, uzman yardımcılarının yetiştirilmelerine katkıda bulunurlar.

 

Sağlık Uzmanları, Bakanlık Yıllık Eğitim Programında belirlenecek konularda çalışma grupları oluşturarak mevzuat, politika ve strateji önerilerine yönelik tebliğ ve projeleri eğitimde sunarlar.

 

Sağlık Uzmanları verilen işleri, mevzuata uygun olarak ve süresi içinde yerine getirmekten dolayı birim amirine ve daire başkanına karşı, uzman yardımcıları da birlikte çalıştıkları uzmana ve birim amirine ve daire başkanına karşı sorumludurlar.

 

Sağlık Uzmanları, Bakanlığın görev ve faaliyetleri çerçevesinde politika oluşturulması, strateji hazırlanması ve analizler yapılması konularında bilgi, birikim ve yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlarıyla eğitime tabi tutulabilirler.


 

C)    BİLGİ EDİNME BİRİMİ

 

1-      Bilgi Edinme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sağlık Bakanlığı ana sayfasına www.saglik.gov.tr adresinden giriş yapılır ve görülen “Bilgi Edinme” butonu tıklanarak Bilgi Edinme Talep ekranına giriş yapılır.

 

Bilgi Edinme Talep ekranında bulunan alanlara kişisel bilgi girişi yapıldıktan sonra “Güvenlik Kodu” alanındaki karakterler doğru bir şekilde alttaki kutuya yazılır. İstenilen bilgiler girdikten sonra “Onay İste” butonu ile işlem başlatılır.

 

Sonraki adımda ise, “Talebiniz başarıyla iletilmiştir. E-posta adresine gönderilen mail üzerinden Bilgi Edinme Başvurunuzu yapabilirsiniz.” yazılı bir mesaj gelir. Bu mesaj ekrana geldiğinde, Bilgi Edinme Talep ekranında yer alan “E-POSTA” bölümünde belirtilmiş olan e-posta adresine ulaşılarak, bilgiedinme@saglik.gov.tr adresinden gönderilen postadaki “Bilgi Edinme” bağlantısına gidilir ve Elektronik Başvuru Arayüzüne ulaşılır.

 

Elektronik Başvuru Arayüzünde, bilgi edinme başvurusunu yapacak kişinin hukuki niteliğine göre “Gerçek Kişi Başvuru Formu” veya “Tüzel Kişi Başvuru Formu” seçeneklerinden uygun olan herhangi biri seçilerek başvuru işlemine devam edilir.

 

Son aşamada ise seçilen başvuru formu üzerindeki gerekli alanlar doldurulduktan sonra “Başvuru Gönder” butonu aracılığıyla Bilgi Edinme Başvurusu başarı ile gerçekleştirilmiş olur.

Bilgi Edinme Başvurusu Nasıl Oluşturulur? Tıklayınız. (Buraya tıklanınca Bakanlık ana sayfadaki linke ulaşılacaktır.)

 

2-      Başvuru Yapıldıktan Sonra Süreç Nasıl İşler?

Bilgi edinme başvurusu ulaştıktan sonra ilgili birim tarafından değerlendirilerek ya cevaplandırılmakta ya da Bakanlığımızın konu ile ilgili birimine cevaplandırılması için yönlendirilmektedir.

 

3-      BİMER nedir?

“Başbakanlık İletişim Merkezi" (BİMER); bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. BİMER, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığınca yazılımı gerçekleştirilen bir program ile web sayfası üzerinden kullanılan bir sistem olup, vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarını açık tutarak, müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.

 

4-      BİMER nasıl çalışır?

BİMER uygulaması bir yazılım ile web üzerinden yürütüldüğü için yurdumuzun en ücra köşesinden yapılan müracaat ve bu müracaata ilişkin yapılan işlemler Başbakanlık'tan koordine ve takip edilebilmektedir. BİMER sisteminde Valilik ve Valilik kapsamındaki Kaymakamlık, İl Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri ile Bakanlıkların Merkez Teşkilatı, Genel Müdürlük, müstakil Başkanlık/ Daire Başkanlığı ve yine Bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarına kullanıcı adı ve sisteme giriş şifresi tahsis edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli tüm kullanıcılar, her gün kullanıcı adı ve şifresi ile BİMER programına girmekte ve o gün kendisine gelen müracaatların işlemini yapmaktadır.

 

5-      BİMER’e yapılacak müracaatların kapsamı nedir? BİMER hangi kanun maddelerine dayanarak işlem yapmaktadır?

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunla ilgili müracaatlar BİMER’e yapılabilir. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki her türlü istek, şikâyet, ihbar, görüş ve öneri BİMER üzerinden tüm iletişim seçenekleri kullanılarak yapılabilir.

 

6-      BİMER’e nasıl başvurabilirim?

Şahsen, telefon, internet, faks ve mektup ile BİMER’e ulaşabilirsiniz.

 

7-      İnternetten başvuru yaparken nelere dikkat etmeliyim?

İnternetten başvurunuzu yaparken doldurulması zorunlu alanları eksiksiz doldurduğunuza, başvuru metni kutusuna talep/şikâyetinizi kısa ve yalın bir dille yazdığınıza ve son olarak size başvurunuzu aldığımıza dair bilgi gönderebilmemiz için e-posta adresinizi doğru yazdığınıza emin olunuz.

 

8-      Formdaki tüm bilgilerin doldurulması zorunlu mu?

Adınız soyadınız, TC kimlik numaranız, telefon numaranız ve adresiniz, başvuru yaptığınız il ve ilçe, cinsiyet, eğitim durumu ve e-posta adresinizi eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.

 

 

9-      Kimlik bilgilerimi gizleyebilir miyim?

Başvurunuzu yaparken “Kimlik bilgilerimi gizlemek istiyorum” seçeneğini işaretlediğinizde kimlik bilgileriniz BİMER yetkilileri tarafından görülebilecek; ancak evrakınızın iletildiği kurum tarafından görülmeyecektir. Dolayısıyla başvuru sahibine, müracaatına ilişkin bilgi verilemeyecektir. Bu durumda müracaat sahibi sistem tarafından kendisine verilen başvuru numarasını bildirerek “Alo 150” hattından veya www.bimer.gov.tr adresinden müracaatının durumunu öğrenebilecektir.

 

10-  Mektupla başvurabilir miyim? Nelere dikkat etmeliyim?

Kaymakamlıklarımız, Valiliklerimiz, Başbakanlık ile tüm Bakanlıklarımızdaki Halkla İlişkiler Bürolarına mektupla müracaat edebilirsiniz. Mektuplarınızda TC kimlik numaranızı, iletişim bilgilerinizi (açık adres, telefon numaraları) belirterek kısa ve öz bir şekilde talebinizi/şikâyetinizi yazmanız gerekmektedir.

 

11-  Devlet Memurları BİMER’e başvuru yapabilir mi?

İsteyen her vatandaşımız BİMER’e başvuru yapabilir.

 

12-  BİMER’e yapılan başvurular kim ya da kimler tarafından okunmakta ve değerlendirmeye alınmaktadır?

Vatandaşlarımızın Başbakanlığa (veya doğrudan Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına) her yolla gönderdikleri istek, görüş, öneri, ihbar ve şikâyetler, Başkanlığımızdaki uzmanlar tarafından incelenerek değerlendirilmekte; gereği yapılmak üzere ilgili Bakanlık, Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmektedir.

 

13-  Başvurum ne zaman sonuçlanır?

Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin durumu hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir.

 

14-  Başvurumun sonucu BİMER’den mi ilgili kurumdan mı gelmektedir?

Başvurunuzun cevabı ilgili kurum tarafından başvuru formunda vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda tarafınıza gönderilir.

 

15-  BİMER’den /kurumdan gelen cevabi yazı hangi yolla elime ulaşır?

Başvurunuzun cevabı ilgili kurum tarafından Başvuru formunda vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda e-posta aracılığıyla ya da posta yoluyla adresinize gönderilir.

 

16-  Başvurumun durumu ile ilgili bilgi alabilir miyim?

Başvurunuzu e-posta adresinize gelen linki tıklayarak ya da internet sitemizdeki “Başvuru Sorgula” bölümünden TC kimlik ve başvuru numaranızla takip edebilirsiniz.

 

17-  Başvuruma yasal süre içinde cevap verilmediğinde BİMER’in herhangi bir yaptırımı var mıdır?

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili Yönetmeliğin uygulanmasında ihmali, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

 

18-  BİMER’e yaptığım başvuruyu nasıl iptal edebilirim?

Daha önce yapmış olduğunuz başvurunuzu iptal etmek için yeniden BİMER’e müracaat ederek başvuru sayınızı belirtmeniz ve iptal talebinizi iletmeniz gerekmektedir.

 

19-  BİMER’e başvuru yaparsam işyerimle / işverenimle sorun yaşar mıyım?

Başvuru yaparken, isminizin açıklanması halinde zarar göreceğinizi düşünüyorsanız, “gizlilik” butonunu işaretlemeniz, ya da başvuru metninizde “Kimlik bilgilerimin gizli kalmasını istiyorum” ifadesine yer vermeniz halinde, işvereninizin bilgisi olmayacaktır.

 

20-  Başvurumun reddedilme ihtimali var mı?

Belirli bir konu ihtiva etmeyen ya da içeriğinde kişilik haklarına saldırı, hakaret, asılsız ihbar bulunan başvurular ile yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili başvurular işleme alınmayacaktır.

 

21-  BİMER aracılığıyla iş başvurusu yapabilir miyim?

Vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu memur ve işçi olarak görev almaları için ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmeleri gerekmektedir. Bu sınavlara “ilköğretim mezunları” kabul edilmemektedir. Engelli ve hükümlü vatandaşlarımızın da, kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak görev almaları, açılan sınavları kazanmaları şartıyla mümkün olmaktadır. Vatandaşlarımızın özel sektördeki iş talepleri ise il veya ilçelerdeki “İŞKUR” müdürlükleri tarafından kabul edilmektedir.

 

22-  BİMER aracılığıyla tayin işlemi yaptırabilir miyim?

Kurum içi ve kurumlar arası naklen tayinler, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkisinde olduğundan, ilgili kuruma şahsen başvurulması gerekmektedir.

 

23-  Şikâyet dilekçesinde nelere dikkat etmeliyim?

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 4üncü maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerektiğini öngörmektedir.

 

24-  İsmimi yazmadan şikâyet-ihbar yapabilir miyim?

BİMER aracılığıyla internet üzerinden yapacağınız başvuruda, “Kimlik bilgilerimi gizle” butonunu işaretleyerek şikâyetinizi iletebilirsiniz. Mektup veya faksla yapacağınız isimsiz şikâyet başvurunuz, 2004 yılında yayınlanan Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda “olayla ilgili inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeler eklenmiş veya somut nitelikte bilgi, bulgu ya da olaylara dayanılıyor ise” bu hususlar ihbar kabul edilerek idarece işleme alınır. “Soyut, kişisel, bilgi-bulgu olmayan” isimsiz/imzasız şikâyet dilekçeleri işleme alınmaz.

 

25- Bilgi Edinme ile Dilekçe Hakkı arasındaki fark nedir?

24.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nda, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir. 4982 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3üncü maddesinde “bilgi” ve “belge” kavramları açıklanmıştır. Söz konusu tanımlar kapsamında olan ve 4982 sayılı Kanunda belirtilen istisna hükümleri arasında yer almayan bilgi ve belgelere erişim talep edilebilmektedir. Dilekçe hakkı ise, şikâyette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır. Türk vatandaşları Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun vasıtasıyla kendileri veya kamuyla ilgili dilek ve şikâyetlerini yetkili makamlara bildirebilmektedir.

 

26-  Telefonla bilgi edinme başvurusu yapabilir miyim?

Bilgi edinme talebinin yazılı veya elektronik olarak yapılması zorunluluğu bulunduğundan "Alo 150" hattı üzerinden sözlü bilgi talebinde bulunulamaz. Kaymakamlık, Valilik ve Bakanlıkların Halkla İlişkiler Müracaat Bürosuna şahsen gelip, yazılı olarak bilgi edinme talebinde bulunulabileceği gibi, Başbakanlık web sayfası üzerinden de bilgi edinme talebinde bulunulabilir.

 

27-  Faks yoluyla Bilgi Edinme Başvurusu yapabilir miyim? Nelere dikkat etmeliyim?

Faks yoluyla yapılacak başvurularda kişilerin ad, soyadı ve adres bilgilerinin yanı sıra T.C. kimlik numarasını belirtmeleri zorunludur. Bu şartları taşımayan başvurular işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir.

 

28-  Kişilerin özel hayatıyla ilgili bilgi edinme başvurusu yapabilir miyim?

Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

 

29-  Bilgi Edinme talebime verilen cevap benim için yeterli değil. Ne yapmalıyım?

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi edinme başvurularına verilen cevabın yeterli olmaması ya da başvuruya hiç cevap verilmemesi durumunda;

·        Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce ilgili kurumun cevabının tebliğinden itibaren on beş gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz yazılı olarak yapılır.

·        4982 sayılı Kanunda belirtilen süreler içinde kurum ve kuruluşlar tarafından başvuru sahibine olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap verilmemesi ya da 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10uncu maddesi uyarınca altmış günün geçmesiyle başvuru reddedilmiş sayılır. Bu durumda başvurusu reddedilmiş sayılan başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce dava açma süresinin başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde Kurula yazılı olarak itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. Kurula itiraz, başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurur.

·        Başvuru sahiplerinin Kurula başvurularını yazılı olarak yapmaları ve itiraz dilekçelerine ilgili Kuruma yaptıkları bilgi edinme başvurusunun bir sureti ile var ise söz konusu Kurumdan gelmiş cevabi yazı suretini eklemeleri gerekmektedir. Elektronik posta ya da faks yoluyla yapılan başvurular ile gerekli evrak suretleri eklenmemiş başvurular işleme konulmamaktadır. Gerekli hallerde başvuru sahibine ulaşılabilmesi amacıyla itiraz dilekçelerinde telefon numaralarına yer verilmesinde fayda bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Web sitesini (http://www.bedk.gov.tr) ziyaret edebilirsiniz.

 

 

SABİM – ALO 184

30-  SABİM Nedir ve Ne Zaman Kurulmuştur?

SABİM, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’nin kısa adıdır.

SABİM, 01. 01. 2004 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

 

31-  SABİM’in Temel Amaç ve Hedefi Nedir?

SABİM’in temel hedefi, tarafların çoklu katılımını gerçekleştirerek, “interaktif yönetimi” etkin kılmaktır.

SABİM; sağlık sisteminde, yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların ivedilikle harekete geçirilmesi suretiyle özdenetimi sağlamaktadır. Bu uygulama hızlı ve etkili çözüme ulaşmanın en ekonomik yoludur.

 

Kısaca SABİM;

Sağlık hizmetlerinin niteliğinden dolayı etkili bir iletişim sürecinin zorunlu olduğunun bilinciyle

—Sağlık hizmetlerini planlayıp yönetenleri

—Sağlık hizmetlerini sunanları

—Sağlık hizmetlerinden yararlananları

Uzlaşımsal bir platforma taşımak suretiyle sağlık sisteminde etkili iletişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaçları gerçekleştirerek halka ulaşıp, sistemin herhangi bir aşamasında meydana gelen aksaklıkları, anında tespit ederek, hızlı ve kesin bir çözüme ulaştırmak ve dolayısıyla "7’den 77’e sağlıklı bir Türkiye hedeflemektedir.

 

32-  SABİM Nasıl Çalışır?

184 SABİM hattının aranması veya şahsen başvuru yapılması ile özdenetim mekanizması harekete geçmektedir. SABİM Operatörleri tarafından kayıt altına alınan başvuru, SABİM Çözümleyicilerince değerlendirilerek, ilgili illere sevk edilmektedir. İllerdeki Sabim Çözümleyicileri tarafından da nesnellik ilkesinden ödün verilmeden, mercek altına alınmakta, en hızlı ve en doğru şekilde çözümlendirilmektedir.

 

7 gün, 24 saat boyunca, tamamı sağlık personelinden oluşan, sağlık sisteminin işleyişine hakim, sağlık mevzuatı konusunda yeterli bilgilerle donatılmış operatörler tarafından, sağlık sisteminin işleyişi ile ilgili her türlü soru, sorun, eleştiri, öneri ve talep cevaplandırılmakta ve kayıt altına almaktadır.

 

Türkiye’nin dört bir yanından 184 SABİM hattını arayan herkes; hattın Sağlık Bakanlığı tarafında sıcak bir dost sesiyle karşılaşmakta ve ilettiği her türlü soru veya sorunun, Bakanlığımızca empatik bir yaklaşımla sahiplenilerek, en hızlı şekilde çözümlendiğine tanık olmaktadır.

 

Özetle, SABİM Türkiye’ye, haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir.Vatandaşlarımıza düşen;

-          ya “184 ALO SABİM” hattımızdan aramak veya

-          0312 286 13 57 numaralı faksımızdan ulaşmak ya da

-          ZİYABEY CADDESİ 1419 SOKAK NO:9 BALGAT/ ANKARA adresinde bulunan SABİM’e şahsen başvurmaktır.

 

33-  SABİM’den Hangi Konularda Bilgi Alınabilir?

Bu yollarla bize ulaşan vatandaşlarımız:

— Sağlık sisteminin işleyişine yönelik her türlü konuda bilgi alabilirler.

—Sağlık sistemine yönelik talep, eleştiri ve önerilerde bulunabilirler.

—Sağlık hizmetlerinden yararlanırken, sistemin herhangi bir aşamasında yaşadıkları sorunlarını iletebilirler.