Mali İşlemler
29 Ocak 2014

 

MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR

 

1 - Giyecek yardımı dağıtımında bazı kurumlar kadro unvanına göre bazı kurumlar ise personelin görev yerine göre (örneğin kadrosu şoför olup memur görevi yapan, kadrosu sağlık memuru olup masa başı çalışan ve kadrosu hizmetli olup şoför görevinde bulunan personel gibi) giyecek yardımı dağıtımı yapmaktadır. Kurumlar arasında birlikteliğin sağlanması amacıyla giyecek yardımı dağıtımının kadro unvanına göre mi yoksa görev yerine bakılarak mı yapılması gerekmektedir?

 

CEVAP : 14.09.1991 tarih ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin “Giyecek Yardımından Yararlanacak Olanlar” başlıklı konunun 3.maddesinde belirtilen aynı yönetmeliğin 2.maddesi ile “Giyecek Yardımının Verilmesinde Uyulacak Esaslar” başlıklı konunun 9., 11., 13. maddeleri ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22.02.2013 tarih ve 2043 sayılı “Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması” hakkındaki genel yazısının eki “EK-3Ek-1 ve Ek-2 listeleri (ekli liste) doğrultusunda ve Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan 02.10.2013 tarih 4941 sayılı ekteki görüş yazısına istinaden işlem yapılması mütalaa edilmektedir.

 

2 - Bilimsel toplantılara katılacak personele ait konaklama ve katılım payı genel bütçeden mi yoksa döner sermayeden mi ödenmelidir, toplantıya katılacak personelin görevli, izinli sayılıp sayılmayacağı hakkında nasıl bir yol izlenmelidir?

 

CEVAP : Eğitim vermekle görevlendirilen personelin eğitim ücretinin kurumunuzun genel bütçesi yeterli ise bütçenizdeki ilgili harcama kaleminden, ödenek yeterli değil ise Strateji Geliştirme Başkanlığından harcamanın yapılacağına dair onay alındıktan sonra döner sermaye bütçenizden ödenebileceği, toplantıya katılacak personelin görevli izinli sayılıp sayılmayacağı hususunda ise; Mülga Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20.07.2004 tarih ve 12476 sayılı (2004/97) ekteki “Kongre” konulu genelgeye istinaden işlem  yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

 

3 - Hizmetiçi eğitim vermekle görevlendirilen personele ek ders ücreti ödenir mi, ödenecekse hangi vasıflara sahip personele ödeme yapılabilir?

 

CEVAP : 20 Aralık 1994 tarih ve 22147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitim Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususlara Dair Esasların” Hizmetiçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde görevlendirileceklerin Nitelikleri ve Ödenecek Ders Ücretleri başlıklı 7.maddesi (a) bendi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 89. ,176. maddeleri doğrultusunda ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 27.02.2013 tarih 7338 sayılı ekteki görüş  yazısına istinaden işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmiştir.

 

4 - Kadrosu ve özlük hakları Bakanlığımızda kalmak kaydıyla “TUS” sınavını kazanarak görevli olduğu ilden başka bir ile … Üniversitesi ….Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlamak üzere görevlendirilen personele (Dr.) eğitimi süresince görev yolluğu ödenir mi, ödenecekse geçici görev yolluğu mu sürekli görev yolluğu mu şeklinde ödenmeli ,  ödemenin hangi kurumca (eski görev yeri mi yeni görev yeri mi) yapılması gerekmektedir?

 

CEVAP : 6245 sayılı Harcırah Kanununun sürekli görev yolluğu verilmesini gerektiren halleri belirten 10. maddesinin 5335 sayılı bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilmeden önceki (1) numaralı bendi, aynı kanunun 57. 14. ve 42. maddeleri ile 37 seri nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliğinin 1. maddesinin (a) bendi hükümleri doğrultusunda ayrıca; Strateji Geliştirme Başkanlığından alınan 08.10.2013 tarih ve 2957 sayılı yazı ekindeki Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 23.03.2009 tarih ve 3463 sayılı görüş yazısı ile 24.06.2005 tarih ve 12302 sayılı görüş  yazısı doğrultusunda işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmiştir.(Ekli görüş yazısı)

 

5 - Kadrolu olarak görev yaptığı ilin bir ilçesine süreli olarak geçici görevlendirilen personelin geçici görevinin süresiz olarak uzatılması sebebiyle ve daha önce süreli geçici görevde iken ödenen yol ücreti ve yevmiye süresiz geçici görevinde de ödenir mi?

 

CEVAP : 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Muvakkat vazife harcırahı “(Yol masrafı ve yevmiye)” başlıklı 14.maddesi,  3. maddesinin (g) ve (h) bentleri,  aynı Kanunun “Memuriyet mahaller içinde yol masrafı ”başlıklı 28. maddesi ve 39. madde doğrultusunda, ayrıca; Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan 08.07.2013 tarih ve 2067 sayılı yazı ekindeki İstanbul Valiliği’nin konu hakkında 08.03.2013 tarih 14551 sayılı yazılarında belirttikleri Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 21.09.2010 tarih 13660 sayılı görüş yazısına istinaden işlem yapılması gerektiği mütalaa  edilmiştir.(Ekli görüş yazısı)

 

6 - 375 sayılı KHK (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı  Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında) 2. maddesi “ KPDS sonucunda gerekli puanı alan kamu personeline yabancı dil tazminatı ödenmektedir” ve ÖSYM Yönetim Kurulu Eşdeğerlik Çalışma Grubu raporuna göre ÜDS (Üniversite Dil Sınavı) KPDS ye eşdeğer olduğu hükmüne göre ÜDS’den başarılı personele yabancı dil tazminatı ödenmeli midir?

CEVAP : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı TSK Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu ile bazı Kanun ve KHK ‘ler de Değişiklik Yapılması Hakkındaki KHK’nın 2. maddesi, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 1. ,2. , 9. ve 11. maddeleri, KPDS klavuzunun Genel Bilgiler Temel İlke ve Kurallar başlıklı birinci bölümün 1., 10. maddeleri ile  ÜDS klavuzunun Genel Bilgiler  Temel İlke ve Kurallar başlıklı birinci bölümünün 1. maddesi doğrultusunda, Ayrıca; Hukuk Müşavirliği’nden alınan 09.09.2013 20035 sayılı ekteki görüş yazısına istinaden  işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmiştir.

 

7 - İl bazında kadrolu olarak görev yaptığı ilçeden aynı ilin başka ilçesine geçici görevlendirilen personele geçici görev yolluğu ödenir mi?

CEVAP : 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Geçici 2. maddesi, 6245 Sayılı Harcırah kanunun 3. maddesinin (g) ve (h) bendi, aynı Kanunun 14. maddesi doğrultusunda ayrıca; Hukuk Müşavirliği’nden alınan 09.09.2013 tarih ve 20036 sayılı ekteki görüş yazısına istinaden işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmiştir.

8 - Sağlık Ocakları kapatılarak Aile Hekimliği uygulamasına geçilmesi sebebiyle asli görevlerine atanıncaya kadar ilçe merkezinde görevlendirilen personelin görevlendirme tarihleri arasında geçici görev yolluğu ödenir mi?

CEVAP :  Geçici olarak görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 42. maddesinde belirtilen sınırlamalar da dikkate alınarak makam onayında belirtilen geçici görevlendirme süresi üzerinden geçici görev harcırahı ödenmesi ayrıca; Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan 12.09.2013 tarih ve 2709 sayılı ekteki görüş yazısına istinaden işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir

9 -  Naklen atanan sağlık personelinin tayin onayında “yolluksuz ve harcırahsız olarak naklen tayinin yapıldığı” ibaresine istinaden ödemesi yapılmayan personele sürekli görev yolluğu ödenir mi?

CEVAP : 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 5. ve 59. maddeleri ile 9. maddenin (b) bendi, 10. maddenin (1) bendi doğrultusunda, ayrıca; Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan 13.06.2013 tarih 1882 sayılı ekteki görüş yazısına istinaden işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

10 - Konut edindirme yardımlarına ilişkin (KEY) Bakanlığımız aleyhine açılan davalar neticesinde ilgililere yapılacak ödemeler bütçenin hangi harcama kaleminden yapılacaktır.

CEVAP : Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan ekli 7269 sayılı yazıları istinaden 01.1.4 Sosyal Haklar Ekonomik Kodundan ödemelerin yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

11 - Aylıksız izine ayrılan personelin Genel Sağlık Sigortası ( G.S.S ) primleri nasıl ödenir?

CEVAP :Ekli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 45.maddesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

12 -  Sehven emekli edilen personelin tekrar göreve başlatılmaları ve görevlerinden ayrı kaldıkları sürelere ilişkin aylık ve diğer özlük hakları hususunda ne yapılması gerekmektedir?

CEVAP : Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün ekli 20.06.2007 tarih ve 11863 sayılı görüş yazısı doğrultusunda işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

13 - Sendika ücretleri ve ikiden fazla çocuk yardımı ödenmesinin yasal dayanağı nedir?

CEVAP : Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün ekli 02.03.2011 tarih ve 2550 sayılı genelgeleri gereğince işlem yapılması gerekmektedir.

14 - Kimlerin 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanuna kimlerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna tabi olacakları ve haklarında bu kanunlar uyarınca yapılacak işlemlerde nasıl bir yol izlenmesi gerekmektedir?

CEVAP : Gerek kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumunuzda 5434 sayılı kanuna tabi göreve başlayanlar ile gerekse (  5510 sayılı ) kanunun yürürlüğünden sonra kurumunuzda göreve başlamış olmakla birlikte daha önce 5434 sayılı kanuna tabi hizmeti bulunanlar (Yedek subaylık, Vekillik Hizmeti ya da 5434 sayılı kanuna  tabi göreve başlayan ancak adına emeklilik keseneği ve kurum karşılığı kesilmeden görevinden ayrılanlar ) hakkında 5434 sayılı kanun hükümlerine göre işlem yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığınca mütalaa edilmektedir.

15 - 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanuna tabi olarak Araştırmacı unvanında görev yapan personele hangi hükümler doğrultusunda ücret ödenmelidir?

CEVAP : Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün ekli 28.06.2012 tarihli ve 7269 sayılı yazıları doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

16 - Kişiler hakkında verilen İdare Mahkemesi kararları diğer personele ait işlemlere emsal teşkil eder mi?

CEVAP : İdare Mahkemesi kararları kişiye mahsus olduğundan dolayı sadece adı geçen kişiyi bağlamakta olup diğer personel hakkındaki işlemlerde emsal teşkil etmez.

17 -  663 sayılı KHK gereği Araştırmacı unvanına atanmış sayılan personelin parasal hakları nasıl ödenir?

CEVAP :Ekli 663 Sayılı KHK’nın geçici 4.maddesi ve geçici 5.maddesi hükümleri doğrultusunda işlem teşkil edilmesi gerekmektedir.

18 - Genel Bütçeden Genel Müdürlüğünüz tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine hangi ödenekler gönderilmektedir?

CEVAP

: Genel Müdürlüğümüz tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine sadece genel bütçe ödeneklerinden; Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, Yolluklar ve Yemek Ödeneği gönderilmektedir. Genel bütçeden ödenek gönderilen tertipler aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

TERTİP

AÇIKLAMA

Kurumsal

Fonksiyonel

Finansal

Ekonomik

 

Personel Giderleri (Maaşlar)

15.01.00.62

07.4.0.00

1

01.1

Memurlar

15.01.00.62

07.4.0.00

1

01.2

Sözleşmeli Personel

15.01.00.62

07.4.0.00

1

01.3

İşçiler

15.01.00.62

07.4.0.00

1

01.4

Geçici Personel

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

15.01.00.62

07.4.0.00

1

02.1

Memurlar

15.01.00.62

07.4.0.00

1

02.2

Sözleşmeli Personel

15.01.00.62

07.4.0.00

1

02.3

İşçiler

15.01.00.62

07.4.0.00

1

02.4

Geçici Personel

Yolluklar

15.01.00.62

07.4.0.00

1

03.3

Geçici Görev Yolluğu

15.01.00.62

07.4.0.22

1

03.3

Sürekli Görev Yolluğu

Yemek Ödeneği

15.01.00.04

07.4.0.00

1

05.3

Memurların Öğle Yemeğine Yardım

 

 

19 -  İl Sağlık Müdürlüğü personelinin sürekli görev yolluğu ödemeleri hangi tertipten ödenmelidir?

CEVAP : İl Sağlık Müdürlüğü personelinin sürekli görev yolluğu ödemeleri 15.01.00.62-07.4.0.22-1-03.3 yolluklar tertibinden yapılmalıdır. Bu ödemelerde sıklıkla geçici görev yolluğu tertiplerinin kullanıldığı görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus; Geçici Görev Yolluğunun fonksiyonel kodu 07.4.0.00 iken, Sürekli Görev Yolluğunun fonksiyonel kodu 07.4.0.22 dir. Ayrıca Sürekli Görev Yolluğu ödemeleri, ilgili tertipte yeterli ödenek olmasa bile ödenek üstü harcama ile yapılabilmektedir.

20 - Genel Müdürlüğünüz tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine döner sermaye ödenekleri gönderilmekte midir?

CEVAP : Hayır. Genel Müdürlüğümüz tarafından sadece genel bütçe kapsamındaki ödenekler gönderilmektedir. Döner sermaye ödenekleri Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından gönderilmektedir.

21 - İl Sağlık Müdürlüğü, Genel Müdürlüğünüz yetkisinde olmayan bir ödeneği Genel Müdürlüğünüzden talep ettiğinde ne tür bir sonuç doğurur?

CEVAP : Genel Müdürlüğümüzün yetkisinde olmayan bir ödenek Genel Müdürlüğümüzden talep edildiğinde, talebiniz öncelikle Genel Müdürlüğümüze ulaşır; Genel Müdürlüğümüz talebi inceledikten sonra yetkili Genel Müdürlük veya Başkanlığa üst yazı ile iletir. Dolayısıyla talebiniz daha geç sürede sonuçlandırılır. Bu durum hizmetlerin aksamasına,  mağduriyetlere ve ekstra yazışmalara sebep olur. Tüm bu olumsuzluklara sebebiyet verilmemesi açısından, taleplerinizi yetkili Genel Müdürlük ya da Başkanlıktan yapmanız önem arz etmektedir.

22 - Kırılan, arızalanan, eskiyen, yırtılan demirbaş malzemelerin yapılmasını,  onarılmasını, değiştirilmesini sağlamak için ne yapmalıyım?

CEVAP : İlgili teknik birimden rapor alınmasını sağlayarak, onarılması gerekiyorsa İdari İşler Daire Başkanlığına üst yazı yazarak onarılmasını sağlamak, değiştirilmesini sağlamak içinse Taşınır Kayıt Kontrol Biriminden taşınır istek belgesiyle malzemenin depoda olmadığı sağlandıktan sonra üst yazıya istek belgesi eklenerek İdari İşler Başkanlığına malzemenin temini için işlem başlatılması gerekmektedir.

23 -  Taşınır Kayıt Kontrol Birimine demirbaş malzeme iade ederken ne yapılmalı?

CEVAP : İlgili teknik birimden alacağınız sağlam raporu ile Taşınır Kayıt Kontrol Birimine malzemeleri iade ederek zimmet düşümü yapılmalıdır.

24 - Geçici Görevle, Uzun Süreli izinler  ( 3 ay ve daha izinlerde) , raporlar  (3 ay ve daha fazla izinlerde), askerlik için ayrılışlarda Taşınır Kayıt Kontrol Birimine uğramadan ayrılış yapabilir miyim?

CEVAP :Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin ayrılış nedeniyle iade etmedikleri zimmetler nedeniyle oluşacak kamu zararı, değer tespit komisyonu tarafından tespit edilerek rayiç bedel üzerinden ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil edilir.