2014 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı Yerleştirme Sonuçlarına Göre Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadrolarına Yerleşenlerin (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna yerleşenler hariç) Atanması Hakkında Duyuru
04 Eylül 2014

 

 Duyuru

            Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Avukat unvanına yönelik 18 Mayıs 2014 tarihinde yapılan unvan değişikliği sınavı sonucu başarılı olan 44 adayın yerleştirmeleri Müsteşarlık Makamından alınan 22.07.2014 tarihli ve 2014.5403.69 sayılı Olura istinaden 28/08/2014 Perşembe günü Noter huzurunda gerçekleştirilmiş olup Bakanlığımız Taşra Teşkilatına yerleşen adaylardan;

 

Aşağıdaki belgeler istenmektedir:

 

1.Hukuk fakültesi mezunu olduğunu gösterir noter tasdikli diploma sureti veya, mezun olduğu okuldan onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) veya  aslının görülmesi şartıyla Bakanlığımızca onaylanmak üzere fotokopisi,

 2.Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya aslının görülmesi şartıyla Bakanlığımızca       onaylanmak    üzere fotokopisi.

 

            Yerleşen adayların, yukarıda sayılan belgeleri Bakanlık Makamının 03/09/2014 tarihli ve 2014.4988.15687sayılı onayına istinaden;

19/09/2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Atama Daire Başkanlığı Genel İdari ve Teknik Personel Atama Birimine bizzat elden teslim etmeleri gerekmekte olup, belirtilen tarihe kadar evrakları ulaştırmayanların atamaları yapılmayacaktır.

Evrak Teslim Adresi:

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü C Blok Kat:3 Sıhhiye / Ankara

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR; (Mutlaka Okuyunuz!)

1. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı, mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri alınacağının bilinmesi gerekmektedir.

2. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlara (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu dahil) yerleştirmeleri yapılıp, evrağını sehven Bakanlığımıza teslim edenler veya gönderenler hakkında herhangi bir işlem tesis edilmeyeceğinden sorumluluk adaylara ait olacaktır.

3. Halen askerlik görevi nedeniyle silâhaltında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde durumlarını belirtir dilekçeyi Bakanlığımıza göndermeleri ve terhis tarihinden itibaren de 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenen belgelerle birlikte Bakanlığımıza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir.

4. Evrak tesliminde “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir. (Okuldan diplomalarının aslını alırken, onaylayanın kaşesi, imzası ve mühür olacak şekilde bir fotokopisini onaylatabilirler.)

5. Bakanlığımız kadrolarına yerleşip evraklarını eksik dolduran veya eksik evrak teslim eden adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA;

2014 unvan değişikliği sınavı yerleştirme sonuçlarına göre Bakanlığımız bağlı kuruluş kadrolarına yerleşenler Atama evraklarının teslimi ve diğer bilgiler için aşağıda belirtilen adreslerden bilgi almaları gerekmektedir.

1- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına yerleşenler; http://www.tkhk.gov.tr adresinden,

2- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına Yerleşenler; http://www.thsk.gov.tr adresinden bilgi almaları gerekmektedir.

DUYURU EKİ İÇİN TIKLAYINIZ.


İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR