Dairenin Görevleri
10 Mayıs 2018

a) Kadro ve pozisyonlara ilişkin iptal, ihdas, tenkis, tahsis, vize ve benzeri işlemleri yürütmek.
b) Açıktan atama izin iş ve işlemlerini yürütmek.
c) Merkez teşkilatı ile il ve ilçe sağlık müdürlüğü tarafından talep edilen kadroların ÇKYS/IKYS'den onaylama iş ve işlemlerini yürütmek.
ç) İş güçlüğü, iş riski, teminde güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı ile özel hizmet tazminatına ait I-Il-ıli sayılı cetveller kadro sayılarına göre hazırlamak ve Strateji
Geliştirme Başkanlığına vize işlemi için gönderilmesi iş ve işlemlerini yürütmek.
d) Sendikal iş ve işlemler ile kurum idari kurulu sekretaryasını yürütmek.
e) Personelin toplu görüşme, toplu sözleşme ve toplu iş sözleşmesi ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
f) Sözleşme li personelin brüt sözleşme ücreti artış cetvellerinin hazırlanması, Maliye Bakanlığı 'ndan ücret vizelerinin alınması ve mali haklarına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
g) Terfi ve intibak iş ve işlemlerini yürütmek.